Центр створено на базі  Славутицького міського Фонду підтримки підприємництва .
Керівник - Ананьєв Анатолій Іванович

Метою Програми є забезпечення сталого розвитку м.Славутича шляхом формування сприятливих умов для зростання потенціалу малого і середнього підприємництва, підвищення його конкурентоспроможності та внеску у вирі-шення соціально-економічних завдань міста.

Основні завдання Програми:
- усунення адміністративних та організаційних перешкод у підприємниць-кій діяльності;
- формування сприятливого правового середовища для розвитку підприєм-ництва;
- забезпечення відкритості та прозорості політики органів місцевого само-врядування щодо регулювання господарської діяльності;
- розвиток ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування з під-приємцями та їх громадськими об`єднаннями;
- створення рівних умов для суб’єктів підприємницької діяльності у вико-ристанні ресурсів територіальної громади міста, як правило, на конкурен-тній основі (конкурс, аукціон);
- удосконалення інфраструктури підтримки підприємництва, зорієнтованої на надання комплексних та доступних послуг для підприємців;
- стимулювання інвестиційної діяльності в соціально-економічний розви-ток міста;
- стимулювання інноваційної активності малого та середнього підприєм-ництва;
- розвиток міжрегіонального та міжнародного економічного співробітниц-тва;
- збільшення обсягів доступних для суб`єктів малого та середнього підпри-ємництва фінансових ресурсів для забезпечення їх ефективного функціо-нування;
- розвиток системи інформаційного забезпечення підприємців;
- створення умов для розвитку підприємницької ініціативи соціально враз-ливих категорій населення, удосконалення соціально-трудових відносин;
- підвищення бізнес-освіти підприємців.

Центр підтримки підприємництва
0 
Відгуків: 0  Новий відгук Додано: 06-04-2010 10:59 msi  Зміни: 06-04-2010 11:06 msi